Beleidsplan 2023 - 2026

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Happy Dogs of Romania ("de Stichting") haar beleidsvoornemens voor de periode 2023-2026 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in Roemenië, met name op het gebied van wetgeving omtrent de zwerfdieren in Roemenië, en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop moeten anticiperen en haar beleid aanpassen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel "het bevorderen van de leefomstandigheden van de zwerfdieren in Roemenië".

De Stichting is op 4 maart 2014 opgericht (en sinds 22 mei 2014 officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel). Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling.  

 

2. Het doel van de instelling

2.1. Visie

Roemenië kent een groot zwerfhondenprobleem, naar schatting leven er zo'n 3 miljoen honden op straat. Dat is historisch gegroeid in de tijd van Ceaușescu, toen veel inwoners van het platteland naar de grote steden verdreven werden en hun honden achter moesten laten.

Maar er zijn ook economische en politieke oorzaken. Door het verleden en ondanks financiële steun door de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds is Roemenië nog altijd een "arm" land. Bij veel burgers ligt de prioriteit dan ook bij eigen overleving en niet bij zwerfdieren. Ook zijn er onvoldoende economische middelen om de dieren (humaan) op te vangen in opvangcentra. Er zijn simpelweg te veel honden en politiek zou het door velen als doodzonde gezien worden om zoveel geld naar honden te laten gaan in plaats van naar de arme burgers. Daarnaast levert het vangen van honden geld op. Vaak worden de dieren in andere gemeenten weer losgelaten. Mede door de grote mate van corruptie wordt het zwerfhondenprobleem niet structureel opgelost maar door sommige partijen eerder in stand gehouden omdat het een bron van inkomsten is. Het zwerfhondenprobleem en de (drastische) oplossingen staan niet zelden op de politieke agenda om stemmen te winnen.

Uiteindelijk zal castratie en sterilisatie van de zwerfhonden dé oplossing zijn van het zwerfhondenprobleem in Roemenië. Dit wordt onderschreven door het in 1990 verschenen rapport "Guidelines for Dog Population Management" van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de WSPA (World Society for the Protection of Animals). Volgens dit wetenschappelijk rapport wordt het onvruchtbaar maken van zwerfhonden als enige echte effectieve oplossing van het probleem genoemd. Daarnaast zijn andere maatregelen nodig, zoals wetgeving, educatie en informatie.

Het huidige beleid van de Roemeense regering, het massaal doden van zwerfhonden, is niet de oplossing. Het heeft namelijk geen enkel effect op de hoofdoorzaak van het probleem, de verwijderde honden worden slechts vervangen door nieuwe vruchtbare zwerfhonden. Na wetenschappelijk onderzoek kwam de World Organisation for Animal Health (O.I.E.) in 2009 tot dezelfde conclusie als de WHO. Om effectief te kunnen zijn moet het management van zwerfhonden altijd samengaan met het veranderen van gedrag van mensen. Het bevorderen van verantwoordelijk hondenbezit kan het aantal zwerfhonden aanzienlijk verminderen.

Zolang er zwerfdieren in Roemenië zijn, hebben zij recht op een humaan bestaan. Daaronder wordt verstaan een veilige schuilplaats, voedsel en medische zorg. Diverse organisaties in binnen- en buitenland maken zich hier sterk voor. Ook de Stichting heeft als doel het bevorderen van de leefomstandigheden van de zwerfdieren in Roemenië, maar richt zich met name op kleine organisaties en privé-personen in Moreni, Bacău en Brașov te Roemenië. 

2.2. Doelstelling

De Stichting heeft, gelet op het vorenstaande, als doelstelling: 

"Het bevorderen van de leefomstandigheden van de zwerfdieren in Roemenië"

De Stichting richt zich op Roemenië in het algemeen en verschillende particuliere organisaties en personen in Moreni, Bacău en Brașov te Roemenië, in het bijzonder. De Stichting ondersteunt ook financieel de lokale programma's voor sterilisatie en castratie van de zwerfdieren en voorlichting hierover. De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend.

 

3. Werkzaamheden van de Stichting

3.1. Strategie en realisatie van het doel

De Stichting wil de genoemde doelstelling bereiken door het gericht steunen van lokale organisaties en privé-personen met voornamelijke financiële donaties, maar ook door het sturen van goederen, voedsel en medicijnen. Doordat de Stichting in direct contact staat met de vrijwilligers in Moreni, Bacău en Brașov is het daarbij mogelijk direct in te spelen op acute (nood)situaties.

3.2. Projecten 

De Stichting ondersteunt financieel de huidige projecten in Moreni, Bacău en Brașov. Met de financiële bijdrage wordt voer gekocht, de nodige medische zorg verleend en de privé-asiels onderhouden. Ook helpt de Stichting actief bij het bemiddelen van honden ter adoptie en katten ter adoptie in Nederland en daar buiten. Door deze steun blijven de lokale organisaties in staat om nieuwe zwerfdieren op te nemen.

De Stichting ondersteunt ook financieel de lokale programma's voor sterilisatie en castratie van de zwerfdieren en voorlichting hierover. Immers, zoals ook uit de wetenschappelijke onderzoeken blijkt, ligt hierin de oplossing voor het probleem van zwerfdieren.

Ingeval van een actuele (nood)situatie besluit het algemeen bestuur van de Stichting, op basis van de op dat moment beschikbare gegevens, of en in welke vorm hulp geboden wordt.

De Stichting richt zich in de toekomst op (nauwere) samenwerking met andere organisaties in Nederland en het buitenland, die zich eenzelfde doel voor ogen heeft staan: het bevorderen van de leefomstandigheden van de zwerfhonden in Roemenië, met name in Moreni, Bacău en Brașov. Zij zal daarbij contacten leggen en overleg voeren met die organisaties. Uiteindelijk neemt het bestuur van de Stichting een besluit aangaande een samenwerking met een andere organisatie.

3.3. Activiteiten

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het (financieel) ondersteunen van projecten in met name Moreni, Bacău en Brașov te Roemenië en op het werven van fondsen, middelen en goederen voor die ondersteuning.

Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn: 

  • het werven van donateurs en sponsors;
  • het promoten van het virtueel adopteren van een hond;
  • het ontwikkelen en opzetten van eenmalige en/ of periodieke acties, zoals een hondenhok-actie en de winterhulp-actie;
  • het houden van een veiling en/ of loterij;

 

4. Organisatie-structuur

4.1. Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit Carlo Bakker (oprichter en voorzitter), Miranda van Iersel (secretaris) en Astrid Westerman (penningmeester).

 

5. Financiering en schenkingsbudget

5.1. Vermogensopbouw

Zoals genoemd in hoofdstuk 3.3. wordt het vermogen van de Stichting gevormd door donateurs, giften en diverse acties. De ontvangsten en uitgaven zullen periodiek op de website geplaatst worden.

5.2. Bestedingsbeleid

De inkomsten van de Stichting worden evenredig verdeeld onder de huidige projecten. 

5.3. Kostenstructuur van de Stichting

De Stichting werkt zonder winstoogmerk. De bestuurders van de Stichting ontvangen geen vacatiegelden en slechts in bijzondere situaties een onkostenvergoeding. De Stichting streeft ernaar de kosten van de Stichting minder dan 5% van de inkomsten te zijn. De kosten van de Stichting zullen voornamelijk bankkosten en kosten voor de website zijn. Dit betekent, dat 95% van de inkomsten besteed kunnen worden aan het doel. 

 

6. Vermogensbeheer

Het vermogen van de Stichting wordt opgebouwd via werving van middelen en fondsen, wordt maximaal (tot 95%) ingezet om het doel te realiseren en besteed aan de diverse genoemde projecten.

Het vermogen van de Stichting bestaat uit een rekening-courantsaldo bij de Triodos Bank met daaraan gekoppeld een spaarrekening. zodat enige rente-inkomsten gegenereerd kunnen worden. Verder heeft de Stichting een lopende rekening bij "Paypal". Het beheer van het vermogen van de Stichting zal, ook wanneer grotere donaties ontvangen worden, defensief zijn. Dit betekent, dat geen risico's met aandelen, obligaties, derivaten, beleggingsfondsen, e.d. zullen worden genomen.